Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου https://www.networkdynamics.gr/

Ο παρόν ιστότοπο  αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας NETWORK DYNAMICS IKE, με έδρα το Νέο Ψυχικό, Λεωφ. Κηφισίας 188 (εφεξής: η «Εταιρεία»). Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι κυρίως ενημερωτικό για τις υπηρεσίες μας.

Η Εταιρεία είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια της ιστοσελίδας https://www.networkdynamics.gr/  είναι για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα  εθνική νομοθεσία.

Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας δύναται να κάνουμε τις εξής επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων:

Σκοπός επεξεργασίας Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Νομιμοποιητική βάση Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
Διεξαγωγή ερευνών μέσω ερωτηματολογίου (ικανοποίησης πελατών, εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικής επίσκεψης και τεχνικής υποστήριξης) 1.Βασικά δεδομένα φυσικού προσώπου (τηλ., e-mail,ονομ/μο, εταιρεία) 2. Δεδομένα αξιολόγησης Έννομο συμφέρον Το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας.
Διαχείριση Υποψηφίων εργαζομένων 1.Βασικά δεδομένα φυσικού προσώπου (τηλ., e-mail,ονομ/μο, εταιρεία) 2. Επαγγελματικά Δεδομένα Εκτέλεση σύμβασης (εν όψει εκτέλεσής της) Το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας.
Διαχείριση pop-up φόρμας επικοινωνίας 1.Βασικά δεδομένα φυσικού προσώπου (τηλ., e-mail,ονομ/μο) 2. Ελεύθερο κείμενο Συγκατάθεση Το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας.

Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνουμε και ουδέποτε διαθέτουμε, ή κοινοποιούμε, ή ανακοινώνουμε σε τρίτους, ή εμπορευόμαστε προσωπικά δεδομένα

Αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι και τρίτα μέρη, ήτοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται ανάλογα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης και όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (ήτοι χώρες εκτός ΕΟΧ) θα διεξαχθεί με την προηγούμενη γνώση και, ενδεχομένως, με τη συγκατάθεσή σας. Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός εκείνων για τις οποίες υπάρχει  απόφαση επάρκειας όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  γίνεται κατόπιν χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω άλλων διασφαλίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:

1. να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών,

2. να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει,

3. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να τα επαληθεύσουμε, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

4. να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,

5. να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

6. να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, να σας ενημερώσουμε αντιστοίχως)

7. να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: [email protected]

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών που σας προσφέρουμε από ανήλικο κάτω των 16 ετών, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου. 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ->  Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 20/05/2018 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση.

Σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουμε αναρτήσει σχετική Πολιτική Cookies.